År 2009 tog university College Själland initiativ till projektet ProHip. Företrädare för de ortopediska klinikerna i Slagelse och Ringsted i Region Själland och Lunds universitets sjukhus i Region Skåne samlades och skrev en ansökan till EUs Interreg IV program. Projektet godkändes i januari 2010 och bedrevs från den 1 april 2010 till den 31 mars 2013. Under projekttiden blev Lunds universitetssjukhus sammanslaget med Malmö Universitetssjukhus till Skånes universitetssjukhus, projektet fortsatte att drivas på Lundakliniken. Förändringar skedde även i Danmark där ortopedin flyttades från Ringsted sjukhus till Naestveds sjukhus.

Vårdpersonalen som deltagit i projektet har arbetat med att utveckla och implementera kliniska rutiner inom trycksår, nutrition, urinretention, konfusion och uppföljning av patienterna. I Skåne låg fokus på utveckling av personalens kompetens inom kvalitet och förbättringsarbete samt vidareutbildning på akademisk nivå. Filmer har tagits fram dels om själva projektet men också en film om vårdförloppet vid höftfraktur och en film om hur det är att opereras för höftartros. I region Själland fokuserades framför allt på patientinflytande samt utveckling av personalen. Nationella kvalitetsregister finns inte i samma utsträckning i Danmark som i Sverige, exempelvis följs inte patienterna upp och inga omvårdnadsvariabler registreras men de danska kollegorna blev inspirerade och vill gärna utveckla de danska registren.

Projektet har haft som mål att knyta samman de två regionerna genom att samordna utbudet av information med hjälp av e-baserade lösningar.