Utlämnande av patientdata (Samråd KVB)

Om man har för avsikt att använda sig av patientdata från t.ex. journalsystem, administrativa system eller kvalitetsregister som Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig för vid t.ex. forskning eller om man önskar rapportera till ett kvalitetsregister så måste man först vända sig till Samråd KVB för att erhålla ett beslut.
I Region Skåne är Regionstyrelsen centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för all behandling av personuppgifter. Regionstyrelsen har delegerat till biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör att efter samråd med medicinsk, administrativ, informationssäkerhets- och juridisk kompetens fatta beslut i dessa frågor. En samrådsgrupp med representanter från dessa områden bildades i april 2011.
Bakgrunden till detta tillvägagångssätt är bland annat att patienter och medborgare ska kunna känna en tillit och ett förtroende för att informationen är skyddad för obehöriga och att informationen hanteras på ett korrekt sätt. Besluten som fattas innebär ingen ekonomisk prövning eller några åtaganden, det ansvaret ligger hos sökanden.
(bifoga även EPN-ansökan, EPN-beslut och ev. kompletteringshandlingar)

kvb000256_2017-06-utlamnande-av-data-vid-forskning