För att utveckla och förbättra vården av patienter med höftfraktur startades 1988 ett nationellt kvalitetsregister RIKSHÖFT dit kliniker i Sverige rapporterar uppgifter.

Du bidrar till en bättre vård!

Genom att vara med i RIKSHÖFT bidrar Du till att förbättra vården av patienter med höftfraktur. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika sjukhus runt om i landet. Resultaten används i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi på bästa vis behandlar och följer upp patienter med höftfraktur. Ju fler som deltar i kvalitetsregistret, desto snabbare och säkrare kan vi använda den nya kunskapen.

Uppgifter som registreras

Vi registrerar uppgifter om personnummer, vårdkontakter samt uppgifter om diagnos och behandling.

Så hanteras Dina uppgifter

Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig för registret. Ortopediska kliniken är lokalt personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om Din vård samlas in och lämnas ut till kvalitetsregistret.

Uppgifter om Dig samlas in från Din patientjournal, från Dig själv och eventuellt från anhöriga eller andra vårdgivare. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik, samt för forskning inom hälso- och sjukvården gällande patienter med höftfraktur. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning eller godkännande av forskningsetisk kommitté, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av ovanstående tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut kan det ske elektroniskt.

Om Du inte vill att vi rapporterar uppgifter om Dig till RIKSHÖFT, vänligen säg till personalen på det sjukhus du opereras.

Sekretess

Dina uppgifter omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om Dig bara får lämnas ut från RIKSHÖFT om det står klart att varken Du eller någon närstående till Dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter i RIKSHÖFT skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bland annat innebär att bara den som har behov av Dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att Dina uppgifter ska skyddas, samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst

Som inrapporterande vårdgivare har Ortopediska kliniken direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till RIKSHÖFT. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan registerhållaren ta del av uppgifter om Dig, men vid sammanställande av data tas personnumren bort, och all presentation av data sker utan att det går att identifiera enskilda personer.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få Dina uppgifter utplånade ur RIKSHÖFT. Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till Dina uppgifter. Du har även rätt till skadestånd om personuppgifterna hanterats i strid med personuppgiftslagen eller patientdatalagen. Om personuppgifter har hanterats i strid med personuppgiftslagen har Du även rätt att begära rättelse av uppgifterna. Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka personuppgifter som Region Skåne har registrerat om Dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad av Dig och inskickad till kontaktpersonen nedan.

 

Vill Du ha mer information om RIKSHÖFT, eller få information om den åtkomst som skett till Dina uppgifter, kontakta:

Ami Hommel, Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, 221 85 Lund
Telefon 0730 209327
Lena Jönsson, Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, 221 85 Lund
Telefon 046 – 17 71 18

 

Vill Du ha ett registerutdrag, skicka Din skriftliga begäran till:

Enheten för informationssäkerhet
Region Skåne
291 89 Kristianstad

 

Vill Du att Dina uppgifter utplånas, kontakta:

RIKSHÖFT
Ami Hommel
Wigerthuset
Skånes Universitetssjukvård
221 85 Lund