Vid försök att redovisa resultat inom sjukvården saknas vanligtvis mått som beskriver utfallet av en viss behandling för individens fortsatta funktion och återanpassning, satt i relation till sjukvårdskonsumtionen. Därmed försvåras bedömning av effektiviteten. Tidigare saknades resultatmått och möjlighet till kvalitetskontroll även för höftfrakturpatienterna, som är en stor och vårdkonsumerande grupp. Därför startades kvalitetsregistret RIKSHÖFT 1988. Avsikten var att snabbare öka medvetenheten om de deltagande klinikernas behandlingsresultat genom en samlad uppföljning av höftfrakturbehandlingen med inbördes jämförelser av olika regioner och sjukhus. Därmed skulle man kunna påskynda förbättringar av såväl behandling som mobilisering och rehabiliteringsrutiner i hela landet. Registreringen har spritt sig internationellt. Ett EU-stött utvecklingsprojekt med namnet Standardised Audit of Hip Fractures in Europe (SAHFE) pågick 1996-1998, SAHFE var ett. Ett Windows NT-baserat dataprogram som fanns tillgängligt för deltagarna, vilket möjliggjorde dels direkt beräkningar på egna data, dels kommunicering av data. Sedan 2005 registreras svensk data direkt online via webben i ett system som heter Comporto.